Federatie vrijzinnige centra vzw

Privacyverklaring


Algemene privacyverklaring Federatie Vrijzinnige Centra vzw

De vzw Federatie Vrijzinnige Centra, Ondernemersnummer BE 0434.910.386, met zetel te 8450 Bredene –
Zwanenstraat 11, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt
gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens die we
verzamelen en bijhouden, en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze VZW houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
 • doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
 • persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
 • persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
 • waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
 • respecteren.
Als vzw Federatie Vrijzinnige Centra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens: vzw Federatie Vrijzinnige Centra ‐ Zwanenstraat 11 – 8450
Bredene ‐ fvc@skynet.be
Verwerking
Uw persoonsgegevens worden door vzw Federatie Vrijzinnige Centra verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
 • om acte te hebben van het lidmaatschap dat uw Vrijzinnig Centrum onderschreef bij onze organisatie en de
 • aanstelling van hun vertegenwoordigers, dit om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze vzw;
 • om als vrijwilliger taken/functies te noteren die u opneemt;
 • het versturen van tijdschriften, ledenbrieven, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, ze opslaan en verwerken:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e‐mail
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT‐infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen en verspreiden van tijdschriften en nieuwsbrieven;
 • voor wettelijke en financiële formaliteiten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan
is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het
recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen, zijnde personen jonger dan 16 jaar, indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De vzw Federatie Vrijzinnige Centra bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt en maximaal vijf jaar na het laatste gebruik of lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens vzw Federatie Vrijzinnige Centra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back‐ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een deel hiervan, door ons of door
één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. U heeft het recht om vergeten te worden waarbij wij uw gegevens volledig verwijderen.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
De vzw Federatie Vrijzinnige Centra kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15/04/2018.

Nieuws

Komende vergaderingen

Bestuursvergaderingen:
• zaterdag 8 juni om 10u30 in VC De Branderij, Zuidstraat 13 te Ronse
• zaterdag 14 september om 10u30 in VC De Schakel, Steenweg 32 te Mechelen
• zaterdag 16 november om 10u30 in VhK, Galloperstraat 48 te Koksijde

In de kijker

Vragenlijst CAVA

Het Centrum voor Vrijzinnige en Academische Archieven CAVA heeft het initiatief genomen om een boek te realiseren over de historiek van de Vrijzinnige Centra. Voeg zelf uw steentje bij! lees meer

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan hier in voor onze
e-newsletter.